POLITYKA PRYWATNOŚCI
czyli informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności stworzona została w ramach wykonania usług przez: Gabrielę Konicę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Boskie Sploty Gabriela Konica, adres: Nieciszów 3, 56-400 Oleśnica, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9112029232 (zwaną dalej: „Usługodawcą” lub „Boskie Sploty”), będącego Administratorem danych osobowych przekazanych przez Pana/ Panią, obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem 2016/679”.

KTO? czyli Administrator danych osobowych
Gabriela Konica prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Boskie Sploty Gabriela Konica, adres: Nieciszów 3, 56-400 Oleśnica, posiadająca NIP: 9112029232 jest administratorem Pana/Pani danych osobowych. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@boskiesploty.pl

CO, PO CO I NA JAKIEJ PODSTAWIE?
czyli rodzaje, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza wyłącznie udostępnione przez Pana/ Pani dane osobowe:

1. – w celu: sporządzenia zamówionej przez Pana/ Panią wyceny usług oferowanych na stronie internetowej szkolenia.boskiesploty.pl oraz udzielania informacji i odpowiedzi na Pana/ Pani pytania dotyczące towarów i usług oraz realizacji zamówień przed złożeniem zamówienia,
– podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679,
– rodzaj danych: imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail, numer telefonu,

2. – w celu: zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zamówionych przez Pana/ Panią towarów i usług (realizacji zamówienia),
– podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679,
– rodzaj danych: imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail, numer telefonu, NIP, adres,

3. – w celu: organizacji i realizacji dostawy (transportu) zakupionych przez Pana/ Panią towarów,
– podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679,
– rodzaj danych: imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail, numer telefonu, NIP, adres,

4. – w celu: prowadzenia obsługi posprzedażowej zrealizowanego na Pana/ Pani rzecz zamówienia tj. obsługi ewentualnych reklamacji dotyczących zakupionego towaru oraz odpowiedzi na Pana/Pani pytania dotyczące zrealizowanego zamówienia,
– podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679,
– rodzaj danych: imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail, numer telefonu, NIP, adres,

5. – w celu: wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. ustalenia ewentualnej odpowiedzialności oraz ochrony uzasadnionych praw i roszczeń Administratora danych osobowych,
– podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/679,
– rodzaj danych: imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail, numer telefonu, NIP, adres.

JAK DŁUGO?
czyli okres przechowywania danych
Pana/ Pani dane osobowe, których przetwarzanie jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa będą przechowywane przez okres wymagany przez obecnie obowiązujące przepisy prawa.Pana/ Pani dane osobowe przekazane w formularzu kontaktowym za pośrednictwem strony internetowej szkolenia.boskiesploty.pl będą przechowywane przez okres konieczny dla udzielenia odpowiedzi na wycenę lub w przypadku Pana/Pani dalszych pytań lub konieczności udzielenia dalszych informacji, do czasu udzielenia tych odpowiedzi lub informacji.Pana/ Pani dane osobowe zamieszone w złożonym przez Pana/ Panią zamówieniu na oferowane towary będą przechowywane przez okres konieczny dla realizacji Pana/ Pani zamówienia, w tym świadczenia usług posprzedażowych, czyli nie dłużej niż przez 2 lata od zakończenia realizacji danego zamówienia.

KOMU DALEJ?
czyli odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych mogą być:

 • podmioty realizujące przewóz towarów tj. przewoźnicy lub pośrednicy realizujący transport towarów na zlecenie Administratora;
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, którym udostępnione mogą być Pana/ Pani dane osobowe celem realizacji płatności;
 • podmioty zapewniające obsługę informatyczną Administratora, oraz dostawcy zewnętrznych systemów wspierających działalność Administratora,
 • podmioty świadczące obsługę księgową i prawną na rzecz Administratora;
 • podmioty i organy, którym obowiązek udostępnienia Pana/Pani danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

CO MOGĘ? czyli uprawnienia związane z przetwarzaniem Pana/ Pani danych osobowych:

Zgodnie z przepisami art. 15-22 Rozporządzenia 2016/679, przysługuje Panu/ Pani:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do przenoszenia danych
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

W celu wykonania jednego z powyższych uprawnień (1-5 powyżej) proszę o przesłanie odpowiedniej wiadomości w wersji elektronicznej na adres e-mail kontakt@boskiesplorty.pl. Żądania realizacji uprawnień rozpatrywane są przez Administratora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania formularza. Wskazany termin może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące w przypadku skomplikowanego charakteru żądania lub znaczącej liczby otrzymanych żądań w danym czasie. W takim przypadku Administrator poinformuje Pana/ Panią o takim przedłużeniu terminu, wskazując jednocześnie przyczynę opóźnienia.

CZY MUSZĘ?
czyli dobrowolności podania danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwi Administratorowi przeprowadzenie zleconej przez Pana/Panią usługi, kontakt z Panem/ Panią w sprawie zamówienia, realizację zamówienia lub ewentualnej reklamacji zamówienia.

BEZPIECZNIE?
czyli zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.
Dbając o bezpieczeństwo Pana/ Pani danych osobowych Administrator stosuje bardzo wysokie zabezpieczenia oraz zachowuje poufność wszelkich przekazanych informacji. Administrator opracował i wdrożył wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu Pana/ Pani danych osobom nieupoważnionym. Administrator wypełnia wszystkie obowiązki, spoczywające na nim zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jako na Administratorze Danych Osobowych.

AUTOMATYCZNIE?
czyli zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administrator nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informacje dodatkowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku Administrator niezwłocznie opublikuje nową polityki prywatności na stronie internetowej szkolenia.boskiesploty.pl
 2. W przypadku zauważenia przez Pana/Panią jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez Administratora prosimy zgłaszać wszelkie uwagi na adres e-mail: kontakt@boskiesploty.pl